Ημερίδα "Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας(ΙΤΕ), Ινστιτούτο Πληροφορικής"