Μεγάλες Διακρίσεις για το Ινστιτούτο Πληροφορικής και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στα Healthcare Business Awards 2023