Ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού έργου: IOLanes «Βελτίωση της κλιμακωσιμότητας και απόδοσης του συστήματος