Νέα «έδρα ERA» στην Αστροπληροφορική στο Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ